DV-RYA 05

Death Valley, Ryan 1920 – Courtesy National Park Service, Death Valley National Park