DV-RYA 46

Death Valley, Ryan – Courtesy National Park Service, Death Valley National Park