DV-RYA 47

Death Valley, Ryan – Courtesy National Park Service, Death Valley National Park