DV-RYA 49

Death Valley, Ryan – Courtesy National Park Service, Death Valley National Park