DV-RYA 54

Death Valley, Ryan – Courtesy National Park Service, Death Valley National Park