DV-RYA 55

Death Valley, Ryan – Courtesy National Park Service, Death Valley National Park