DV-RYA 72

Death Valley, Ryan 1972 – Courtesy National Park Service, Death Valley National Park